Algemene Huurvoorwaarden

Voorwaarden

1. Algemene huurregels/voorwaarden.

1.1. De volgende voorwaarden voor het huren van een kampeerauto bepalen de rechten en plichten van de huurder en de verhuurder met betrekking tot het huren van een kampeerauto. Deze Algemene Voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de Autoverhuurovereenkomst en worden bindend voor de Partijen bij ondertekening van de Camping Autoverhuurovereenkomst..

1.2. Onderwerp van de Huurovereenkomst is uitsluitend de huur van een kampeerauto met extra uitrusting zoals gespecificeerd in het leverings- en acceptatieprotocol..

1.3. De huur gaat in op het moment dat de camper aan de Huurder wordt overhandigd en het overdrachtsprotocol wordt ondertekend of op de datum aangegeven in de Overeenkomst..

1.4. Het opleveringsprotocol dient door beide partijen bij de Overeenkomst te worden ingevuld en ondertekend en vormt een bijlage bij de Leaseovereenkomst..

1.5. In het geval van, wanneer het voertuig stilstaat, geblokkeerd, verzegeld, gedeponeerd of in beslag genomen of anderszins geïmmobiliseerd om welke reden dan ook als gevolg van de schuld van de Huurder, alle daarmee samenhangende kosten zijn voor rekening van de huurder, inclusief verliezen uit hoofde van het leasecontract, door Verhuurder gemaakte kosten voor advocaten, ook al was hun tussenkomst niet verplicht.

1.6. Alleen een burger van een land dat tot de Europese Unie behoort, kan huurder zijn, met geldige documenten en een woonadres binnen de Europese Unie

1.7. “Algemene Huurvoorwaarden” zijn bindend voor beide partijen vanaf de datum van bevestiging van de reservering en maken integraal deel uit van de huurovereenkomst.

2. Eisen aan de huurder en de bestuurder

2.1. De bestuurder van de kampeerauto kan de Huurder zijn of een door hem aangewezen persoon, als tweede bestuurder de huurovereenkomst aangegaan. De bestuurder van een kampeerauto moet zijn/haar opleiding hebben afgerond 28 jaar en minimaal in het bezit zijn van een rijbewijs categorie B 3 lat.

2.2. Op de dag van ondertekening van het contract legt de Huurder het ter inzage en voegt daarbij een fotokopie van twee actuele identiteitsbewijzen met foto toe. (één van hen moet een rijbewijs hebben), die nodig zijn om de huurovereenkomst te ondertekenen of, in het geval van bedrijven, een kopie uit het Nationaal Gerechtsregister (uittreksel uit het register) en twee identiteitsbewijzen van de persoon die bevoegd is om de bedrijfsentiteit te vertegenwoordigen.

2.3. De huurder is verantwoordelijk voor het naleven van de eisen die aan de bestuurder worden gesteld.

2.4. De Huurder is volledig aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt tijdens de huur en voor gedrag dat in strijd is met de Huurvoorwaarden van alle deelnemers aan de reis., inclusief chauffeurs.

2.5. Als hetzelfde voertuig door meerdere personen wordt gehuurd, is hun aansprakelijkheid hoofdelijk.

2.6. De huurder/chauffeur is verplicht het voertuig te tanken bij gerenommeerde tankstations en de betalingsbevestigingen te bewaren bij motorstoring., door defecte brandstof. Bij niet-naleving van deze bepaling kan de Huurder aansprakelijk worden gesteld voor eventuele veroorzaakte schade.

3. Verzekering

3.1. De auto is WA verzekerd, AM en NW. Huurder / de bestuurder is verplicht de Algemene Verzekeringsvoorwaarden strikt na te leven. Indien deze niet worden nageleefd, is de Huurder volledig aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade, en vooral voor situaties, wanneer dit ertoe kan leiden dat de verzekeraar de schadevergoeding weigert.

3.2. De huurder is verantwoordelijk voor eventuele schade aan de auto tot het bedrag van de betaalde borg

3.3. De aansprakelijkheid van Huurder wordt op geen enkele wijze beperkt, in geval van schade die de ontvangen schadevergoeding overschrijdt of in geval van weigering om schadevergoeding te betalen door de verzekeraar, in het bijzonder wanneer:

 • de schade is veroorzaakt door roekeloos rijden onder invloed van drugs of alcohol.
 • bestuurder, vlucht weg van de plaats van het ongeval.
 • De huurder heeft geen aangifte gedaan van het incident bij de politie, tenzij een dergelijke melding geen invloed heeft gehad op de verificatie van de oorzaken van de schade of de omvang van de schade.
 • de schade is veroorzaakt door verboden gebruik
 • de schade is veroorzaakt door een onbevoegde bestuurder.
 • de schade is ontstaan ​​door het negeren van de afmetingen van het voertuig (hoogte, breedte, lengte).
 • schade wordt veroorzaakt door overmatige belasting

3.4 De huurder is strikt verantwoordelijk voor eventuele schade aan banden tijdens de huurperiode, tenzij de staat van de banden op het moment van ontvangst twijfelachtig was (profieldiepte hieronder 2 mm) , in geval van een banddefect is hij verplicht deze op eigen kosten te repareren, Indien de band niet geschikt is voor reparatie, zal Lessee op eigen kosten een nieuwe, identieke band aanschaffen, en als het kopen van een identieke band niet mogelijk is, zal twee stuks banden aanschaffen zodat, conform de regelgeving, de assen dezelfde banden hebben.

4. Reservering, sluiting van het contract, Betalingsvoorwaarden

4.1. Reserveringen voor een camper kunnen worden gemaakt via het reserveringssysteem dat beschikbaar is op de website van Verhuurder, het ontvangen van een elektronische bevestiging van de reservering van een kampeerauto.

4.2. Huurkosten/huurvergoeding (camper) wordt bepaald op basis van de actuele prijslijst van Verhuurder en bestaat uit::

4.2.1. huurvergoeding berekend op basis van het aantal dagen vermeld in de Huurovereenkomst,

4.2.2. servicekosten voor het eenmalig uitrusten van de auto met een volle gasfles, gespecialiseerde vloeistoffen en toiletpapier voor het toilet, volle watertanks, onderwijs.

4.2.3. optionele uitrusting

4.2.4. vergoeding voor het overschrijden van de gemiddelde daglimiet 400 kilometer/dag in het bedrag 0,80 PLN netto/km.

4.3. De huurder draagt ​​de exploitatiekosten die verband houden met het gebruik van de auto, min. in. brandstofkosten, vignetten in het buitenland en tol voor snelwegen en parkeerplaatsen, kosten van veerboten en doorgangen door tunnels en bruggen, kosten van boetes en boetes en herstel van schade veroorzaakt door schuld van Huurder.

4.4. Om de reservering te bevestigen die is gemaakt in het in punt bedoelde formulier 4.1. , binnen zou moeten zijn 2 dagen na de indiening ervan, dient u een voorschot te betalen ter hoogte van het bedrag dat is berekend bij het maken van de reservering

4.5. Als u niet op tijd en voor het bedrag dat op het boekingsformulier staat vermeld, betaalt, wordt de betaling afgewezen

4.6. Ten laatste op 30 dagen vóór de geplande datum van afhaling van de auto door Huurder, de huursom dient te worden verhoogd door een bijbetaling aan 100% het totale bedrag van de huurprijs vermeld in punt. 4.2.

4.7. De aanbetaling ter hoogte van het op het boekingsformulier aangegeven bedrag dient uiterlijk op de dag van verhuur te worden voldaan, bij betaling via overschrijving dient het geld op de rekening van de Verhuurder te zijn bijgeschreven voordat het voertuig wordt vrijgegeven

4.8. Indien het volledige honorarium niet binnen de overeengekomen termijn is betaald, dit komt neer op het opzeggen van het huren van een kampeerauto.

4.9. Na ondertekening van de Huurovereenkomst is het wijzigen van de huurdatum alleen mogelijk met toestemming van Verhuurder. Indien een dergelijke wijziging binnen een kortere termijn moet worden doorgevoerd dan 30 dagen vanaf de overeengekomen startdatum van de huurperiode, kan alleen op annulatiebasis.

4.9.1. Verhuurder behoudt zich het recht voor om de identiteit van huurder te verifiëren, als er onregelmatigheden worden geconstateerd, heeft hij het recht om het contract eenzijdig te beëindigen/de reservering onmiddellijk te annuleren en de wetshandhavingsinstanties te informeren over de mogelijkheid van het plegen van een misdrijf.

5. Borg

5.1. Huurder betaalt een waarborgsom aan Verhuurder ter hoogte van het bedrag vermeld op het reserveringsformulier, om alle vorderingen en vorderingen van Verhuurder op Huurder veilig te stellen, voortvloeiende uit de Overeenkomst, in het bijzonder:

5.1.1. bij autodiefstal en totaal verlies

5.1.2. het verliezen van uw sleutels of de afstandsbediening van het autoalarm,

5.1.3. verlies van kentekenbewijs,

5.1.4. schade aan de huurauto,

5.1.5. schade aan het auto-interieur, b.v. beschadigde bekleding

5.1.6. roken en kaarsen in de auto.

5.2. Bij schade aan huurartikelen, Van de borgsom wordt een bedrag afgetrokken dat overeenkomt met het schadebedrag of een bedrag dat overeenkomt met het verlies van het recht op vermindering van de premie voor de autoverzekering., voor schadevrij rijden.

5.3. De borg wordt op tijd teruggestort 7 werkdagen vanaf de datum van teruggave van de auto, maar niet eerder dan nadat Huurder aan alle verplichtingen uit de Huurovereenkomst heeft voldaan. Mocht het niet mogelijk zijn om direct de start in te schatten, de verhuurder heeft 30 werkdagen voor verrekening en terugbetaling van de waarborgsom.

5.4. Verhuurder heeft het recht de verplichtingen van huurder uit de uitvoering van de huurovereenkomst in mindering te brengen op de waarborgsom, waaronder in het bijzonder aansprakelijkheden ontstaan ​​als gevolg van het niet naar behoren nakomen van de aan de Huurder opgelegde verplichtingen

5.5. Indien het bedrag aan verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst het bedrag van de betaalde waarborgsom te boven gaat, De huurder verplicht zich het resterende bedrag van de verplichting te voldoen.

5.6. De huurder is verantwoordelijk voor alle kosten, boetes etc., np. voor slechte parkeergelegenheid, die de verhuurder na de teruggavedatum van de aanbetaling uit Polen en het buitenland zal ontvangen, binnen de termijn vermeld op de debetnota. Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn is de Huurder vertragingsrente verschuldigd, evenals andere kosten die verband houden met de afdwinging van de betaling..

6. Terugtrekking uit de overeenkomst / het annuleren van de reservering

6.1. In geval van annulering van de reservering/terugtrekking uit het contract door de huurder, worden de volgende kosten in rekening gebracht, berekend op basis van de waarde van de reservering, vóórdat rekening wordt gehouden met kortingen en rabatten :

 1. boven 50 dagen voor aanvang van de reservering, 20% reserveringswaarde.
 2. 49 Doen 25 dagen voor aanvang van de reservering, 50% reserveringswaarde.
 3. 24 Doen 16 dagen voor aanvang van de reservering, 75% reserveringswaarde.
 4. 15 Doen 8 dagen voor aanvang van de reservering, 90% reserveringswaarde.
 5. onderstaand 7 dagen voor aanvang van de reservering, 100% reserveringswaarde.

6.2. Annulering van een reservering dient schriftelijk of elektronisch bij Verhuurder te worden ingediend.

6.3. Als datum van annulering van de reservering geldt de datum van ontvangst van het herroepingsdocument door de Verhuurder.

6.4. In geval van annulering/afwijzing van de reservering door de verhuurder, verbindt hij zich ertoe alle in rekening gebrachte kosten onmiddellijk terug te betalen..

6.5. De verhuurder behoudt zich het recht voor om zich op elk moment uit het contract terug te trekken/de reservering te annuleren, als het geboekte VOERTUIG een eerder ongeval heeft gehad of er andere schade is opgetreden of er zich andere belangrijke omstandigheden voordoen en het voor de HUURDER niet mogelijk is om het VOERTUIG veilig te gebruiken. In dergelijk geval kan de VERHUURDER de HUURDER een ander VOERTUIG aanbieden of de door de Huurder betaalde vergoedingen onmiddellijk terugbetalen., de HUURDER heeft ter zake echter geen recht op enige aanvullende schadevergoeding.

7. Auto inleveren en terugbrengen

7.1. Wanneer de auto wordt afgeleverd, wordt er een huurovereenkomst getekend, conform deze "algemene huurvoorwaarden" , Het niet ondertekenen van het contract door de Huurder wordt beschouwd als een last-minute annulering

7.1.1 Bij het vrijgeven van de auto ontvangt de Lessor de volgende documenten: ondertekende huurovereenkomst , leverings- en acceptatieprotocol, toestemming om het voertuig te besturen, een kopie van het kentekenbewijs, een kopie van de verzekeringspolis

7.2. De mogelijkheid, kosten en tijdsduur van het huren van een auto zijn afhankelijk van de periode waarvoor partijen de auto willen huren.

7.3.1. Het is verboden zonder toestemming van de verhuurder dieren in de auto te vervoeren of te houden, Ook is het verboden fietsen en andere ‘roerende’ spullen in het woongedeelte van de camper te vervoeren

7.3.2. De auto dient van binnen en van buiten schoon ingeleverd te worden, de brandstof- en ruitensproeiervloeistoftanks moeten vol zijn. Schone watertanks, vies, WC-tape - laat het los

7.3.3. De huurder betaalt het bedrag 50 EUR netto, in geval van teruggave van het voertuig met een niet geleegd toilet, wassen van buitenaf 35 EUR, het verliezen van uw sleutels 350 EUR + kosten van reizen/starten van het voertuig. Verlies van kentekenbewijs of verzekeringspolis.- 350 EUR. Bekleding wassen 25-150 EUR. De auto inleveren met een niet volle brandstoftank: kosten van brandstof/volledig tanken + 25 EUR.

7.3.4. In geval van teruggave van de auto na de in de Huurovereenkomst genoemde termijn, De huurder verbindt zich ertoe een contractuele boete te betalen ten bedrage van 25 EUR voor elk begonnen uur na de deadline.

7.4. De Huurder levert de auto binnen een bepaalde termijn in en het is niet mogelijk om de Huurovereenkomst zonder schriftelijke overeenkomst te verlengen ( Sms of e-mail) toestemming van de Verhuurder.

7.4.1.Indien het mogelijk is de termijn voor het inleveren van de auto door Lessor te verlengen , de kosten worden bepaald op het in punt genoemde bedrag 4.2.1.

7.5. In geval van vertraging bij het inleveren van de auto door toedoen van de Verhuurder, hij verbindt zich ertoe het verschil in kosten voortvloeiend uit het aantal dagen vertraging bij de inlevering van de auto onmiddellijk terug te betalen.

7.6. De klant is verplicht alvorens de auto over te dragen een training te volgen in het bedienen van de auto en heeft de mogelijkheid een proefrit te maken in het bedrijf van Lessor.. De procedure voor het inleveren en inleveren van de auto wordt altijd afgerond met het ondertekenen van een overdrachtsprotocol.

7.6.1 Zowel bij het ophalen als bij het terugbrengen van het voertuig is de huurder verplicht het protocol te ondertekenen, indien Huurder het acceptatieprotocol niet ondertekent of weigert te ondertekenen, is het ontvangende personeel bevoegd dit eenzijdig te ondertekenen, op straffe van totaal verlies van de aanbetaling.

7.7. Als Huurder de auto eerder inlevert dan in het contract is vastgelegd, Verhuurder is ter zake niet gehouden tot restitutie van de vergoeding.

7.8. Indien de Huurder het voertuig niet terugbezorgt aan 6 uur na de in de Huurovereenkomst genoemde datum en neemt geen contact op met Verhuurder, De verhuurder zal de wetshandhavingsinstanties op de hoogte stellen van de diefstal en dit zal resulteren in het totale verlies van de borgsom.

7.9. De ontvangst van het voertuig door Lessor ontheft Lessee niet van aansprakelijkheid voor schade, als het later wordt ontdekt, en deze konden tijdens de inspectie bij het inleveren van het voertuig niet worden opgemerkt.

8. Procedure bij storing / ongelukken.

8.1. Bij pech of ongeval is Huurder verplicht Verhuurder onmiddellijk van de gebeurtenis op de hoogte te stellen, en verdere procedures zijn afhankelijk van het soort schade / storing en afspraken met verhuurder.

8.2. Bij een aanrijding/ongeval buiten de schuld van de huurder, moet u ook de politie waarschuwen, en ook een door de dader ondertekend ongevalsrapport opstellen. De Huurder is verplicht om alle schade die niet door de politie is aangegeven en gecertificeerd, op eigen kosten te herstellen.

8.3. Als de schade/storing de rijveiligheid of verslechtering van de technische staat van het voertuig niet beïnvloedt, De huurder kan blijven rijden. Anders moet de schade worden verholpen op een manier die veilig reizen en een goede technische staat van het voertuig garandeert.

8.4. In situatie, terwijl de storing niet aan de huurder te wijten is, Verhuurder verplicht zich de met hem overeengekomen kosten voor het verhelpen van de storing te vergoeden, onder voorbehoud van overlegging van volledige documentatie van de storingsopheffing en de vervangen onderdelen.. Wanneer reparaties nodig zijn, hetgeen niet de schuld van de Huurder was en tegelijkertijd het gebruik van de auto onmogelijk maakte, De verhuurder verbindt zich ertoe de huurprijs te verlagen voor dagen die zijn uitgesloten van gebruik

8.5. In het geval van, wanneer de storing de schuld van de Huurder is, hij draagt ​​de volledige verantwoordelijkheid voor dit feit, en de Verhuurder heeft het recht om eventuele vergoeding van de geleden schade te vorderen.

8.6. In situatie, wanneer het als gevolg van een incident of diefstal niet mogelijk is de reis voort te zetten, Verhuurder is niet verplicht voor huisvesting of kosten voor de duur van reparaties zorg te dragen / of terugkeren naar de woonplaats.

8.7. De Huurder is verplicht om eventuele tijdens het gebruik van het Voertuig geconstateerde onregelmatigheden, zowel mechanische als elektronische componenten en eventuele andere uitrustingselementen, met inbegrip van eventuele schade aan het Voertuig, te melden op straffe van totaal verlies van de borgsom..

9 Beperkingen op gebruik

9.1. De kampeerauto mag door huurder niet voor andere doeleinden dan recreatie en toerisme worden gebruikt, en hij kan met name niet deelnemen aan auto-evenementen, auto testen, het kan ook niet worden gebruikt om dingen te vervoeren, vooral brandbare ladingen, giftige en gevaarlijke materialen.

9.2. De huurder heeft geen recht om de auto verder onder te verhuren.

9.3. Het voertuig moet goed afgesloten en beveiligd zijn. Huurder is verplicht het voertuig regelmatig te inspecteren en te controleren, en dat het voldoet aan alle voorwaarden die nodig zijn voor veilig rijden.

9.4. Het is ten strengste verboden auto te rijden onder invloed van alcohol of andere drugs.

9.5. Te hard rijden is verboden 120 km/u. en het openen van zijramen in het woongedeelte tijdens het rijden.

9.6. Als u uw auto in de directe omgeving van sport- en uitgaansgelegenheden zoals stadions laat staan, hale, amfitheater, op tijd, wanneer daar massa-evenementen plaatsvinden, De huurder is verplicht de auto op een bewaakte parkeerplaats achter te laten.

9.7. Alle beperkingen met betrekking tot de uitkering van een schadevergoeding staan ​​beschreven in de Algemene Verzekeringsvoorwaarden.

9.8. Het is alleen toegestaan ​​om auto te rijden binnen de landen van de Europese Gemeenschap (en geassocieerde landen), en alle reizen naar Oost-Europese landen (np.: Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland) zijn ten strengste verboden. Reizen naar oorlogsgebieden is eveneens verboden, rellen en rellen.

9.9. Roken en alle soorten kaarsen zijn ten strengste verboden in de auto, wierook enz

9.9.1. Verhuurder behoudt zich het recht voor om de noodzakelijke werkzaamheden in verband met het wegnemen van schade veroorzaakt door roken in de auto op kosten van Huurder uit te voeren..

10 Slotbepalingen

10.1. Eventuele geschillen of claims zullen worden behandeld door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Verhuurder. In geval van discrepanties tussen de taalversies van deze algemene voorwaarden, de Poolse versie is altijd van toepassing.

Verhuurder informeert huurder hierover, dat het onderwerp van het contract de huur van het Voertuig is, en niet een contract voor het verlenen van toeristische diensten, in de zin van de bepalingen van de wet van 29 augustus 1997 betreffende de toeristische diensten. Middelen, dat de Huurder zich verplicht de reis zelfstandig te organiseren en te plannen en zich daarvan bewust is, dat hij de volledige verantwoordelijkheid voor zichzelf op zich neemt, medepassagiers en voor het Leaseobject en is voorbereid op mogelijke onvoorziene situaties, np. ziekte, ongeluk, Voertuigstoring, itp., omdat de hulp van Verhuurder mogelijk beperkt is. Verhuurder zorgt voor de wettelijk verplichte verzekeringscontracten voor het Leaseobject, aanvullende verzekering (afgezien van de in punt genoemde. 3) De huurder sluit in eigen naam en voor eigen rekening.

 

Actueel manuurtarief voor aanvullende diensten: 1RBH = 40 euro