Všeobecné podmínky pronájmu

Podmínky

1. Obecná pravidla/podmínky pronájmu.

1.1. Následující podmínky pronájmu kempingového vozu vymezují práva a povinnosti nájemce a pronajímatele při zapůjčení kempingového vozu. Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o půjčení auta a stávají se pro Strany závaznými podpisem Smlouvy o pronájmu kempingového vozu..

1.2. Předmětem Nájemní smlouvy je pouze zapůjčení kempingového vozu s doplňkovou výbavou uvedenou v předávacím a přejímacím protokolu..

1.3. Pronájem začíná předáním kempingového vozu nájemci a podpisem předávacího protokolu nebo dnem uvedeným ve smlouvě..

1.4. Předávací protokol musí být vyplněn a podepsán oběma smluvními stranami a tvoří přílohu nájemní smlouvy..

1.5. V případě, když vozidlo stojí, blokováno, zapečetěno, uloženy nebo zabaveny či jinak znehybněny z jakéhokoli důvodu vinou Nájemce, veškeré související náklady nese nájemce, včetně ztrát z leasingové smlouvy, náklady vynaložené pronajímatelem na právníky, i když jejich zásah nebyl povinný.

1.6. Nájemcem může být pouze občan země patřící do Evropské unie, mít platné doklady a adresu bydliště v rámci Evropské unie

1.7. „Všeobecné podmínky pronájmu“ jsou pro obě strany závazné ode dne potvrzení rezervace a jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy.

2. Požadavky na nájemce a řidiče

2.1. Řidičem kempingového vozu může být nájemce nebo jím určená osoba, uzavřel nájemní smlouvu jako druhý řidič. Řidič kempingového vozu musí mít ukončené vzdělání 28 let a mají minimálně řidičský průkaz skupiny B 3 lat.

2.2. Nájemce v den podpisu smlouvy předloží k nahlédnutí a přiloží fotokopii dvou aktuálních dokladů totožnosti s fotografií. (jeden z nich musí mít řidičský průkaz), které jsou nutné k podpisu Nájemní smlouvy nebo v případě společností kopie z Národního soudního rejstříku (výpis z rejstříku) a dva doklady totožnosti osoby oprávněné zastupovat podnikatelský subjekt.

2.3. Nájemce je odpovědný za dodržování požadavků kladených na řidiče.

2.4. Nájemce plně odpovídá za škodu způsobenou během pronájmu a za chování všech účastníků zájezdu v rozporu s Podmínkami pronájmu., včetně řidičů.

2.5. Pokud si stejné vozidlo pronajme více osob, jejich odpovědnost je solidární.

2.6. Nájemce/řidič je povinen tankovat vozidlo u renomovaných čerpacích stanic a uchovávat potvrzení o platbě pro případ poruchy motoru., kvůli vadnému palivu. V případě nedodržení tohoto ustanovení může nájemce nést odpovědnost za způsobenou škodu.

3. Pojištění

3.1. Vůz má pojištění odpovědnosti za škodu, AM a SZ. Nájemce / řidič je povinen důsledně dodržovat Všeobecné pojistné podmínky. Pokud nebudou dodrženy, nese nájemce plnou odpovědnost za případné ztráty, a hlavně pro situace, kdy to může vést k tomu, že pojistitel odmítne vyplatit náhradu.

3.2. Za případné poškození vozu odpovídá nájemce do výše složené kauce

3.3. Odpovědnost nájemce není nijak omezena, v případě škody přesahující přijatou náhradu nebo v případě odmítnutí náhrady pojistitelem, zejména když:

 • škoda je způsobena bezohlednou jízdou pod vlivem drog nebo alkoholu.
 • Řidič, utíká z místa nehody.
 • Nájemník událost neohlásil policii, pokud toto oznámení nemělo vliv na ověření příčin škody nebo rozsahu škody.
 • škoda je způsobena zakázaným používáním
 • škoda byla způsobena neoprávněným řidičem.
 • škoda vznikla ignorováním rozměrů vozidla (výška, šířka, délka).
 • poškození je způsobeno nadměrným zatížením

3.4 Za poškození pneumatik během doby pronájmu nese plnou odpovědnost nájemce, pokud nebyl stav pneumatik v době převzetí sporný (hloubka dezénu níže 2 mm) , v případě defektu pneumatiky je povinen ji na své náklady opravit, není-li pneumatika vhodná k opravě, koupí nájemce na vlastní náklady novou, identickou pneumatiku, a pokud zakoupení stejné pneumatiky není možné, zakoupí dva kusy pneumatik, aby v souladu s předpisy měly nápravy stejné pneumatiky.

4. Rezervace, uzavření smlouvy, platební podmínky

4.1. Rezervaci autokempu lze provést pomocí rezervačního systému dostupného na webových stránkách pronajímatele, obdržení elektronického potvrzení rezervace kempingového vozu.

4.2. Cena pronájmu/poplatek za pronájem (kempingový vůz) se určuje na základě aktuálního ceníku pronajímatele a skládá se z::

4.2.1. nájemné vypočtené dle počtu dní uvedeného v nájemní smlouvě,

4.2.2. servisní poplatek za jednorázové vybavení vozu plnou plynovou lahví, specializované tekutiny a toaletní papír na toaletu, plné nádrže na vodu, výuka.

4.2.3. volitelná výbava

4.2.4. poplatek za překročení průměrného denního limitu 400 kilometrů/den v množství 0,80 PLN netto/km.

4.3. Provozní náklady spojené s užíváním vozu nese nájemce, m.in. náklady na palivo, dálniční známky a dálniční poplatky a parkoviště, náklady na trajekty a průjezdy tunely a mosty, náklady na pokuty a penále a opravy škod způsobených zaviněním nájemce.

4.4. Za účelem potvrzení rezervace provedené ve formě uvedené v bodě 4.1. , by měl být uvnitř 2 dnů od jeho předložení uhradit zálohu ve výši vypočtené při rezervaci

4.5. Nezaplacení včas a ve výši uvedené v rezervačním formuláři bude mít za následek její zamítnutí

4.6. Nejpozději dne 30 dnů před plánovaným termínem vyzvednutí vozu Nájemcem, nájemné by mělo být navýšeno o doplatek na 100% celkovou výši půjčovného uvedenou v bodě. 4.2.

4.7. Záloha ve výši uvedené na rezervačním formuláři musí být uhrazena nejpozději v den pronájmu, v případě platby převodem musí být finanční prostředky připsány na účet pronajímatele před vydáním vozidla

4.8. Pokud nebude zaplacena celá odměna ve sjednaném termínu, to se bude rovnat rezignaci na pronájem kempingového auta.

4.9. Po podpisu nájemní smlouvy je změna termínu pronájmu možná pouze se souhlasem pronajímatele. Pokud má být taková změna provedena ve lhůtě kratší než 30 dnů od sjednaného data zahájení doby pronájmu, lze provést pouze na základě zrušení.

4.9.1. Pronajímatel si vyhrazuje právo ověřit totožnost nájemce, v případě zjištění nesrovnalostí má právo smlouvu jednostranně vypovědět/zrušit okamžitě rezervaci a informovat orgány činné v trestním řízení o možnosti spáchání trestného činu.

5. Vklad

5.1. Nájemce platí pronajímateli zálohu ve výši uvedené v rezervačním formuláři, k zajištění všech pohledávek a nároků pronajímatele vůči nájemci, vyplývající ze Smlouvy, zejména:

5.1.1. v případě krádeže auta a totální ztráty

5.1.2. ztrátě klíčů nebo dálkového ovládání autoalarmu,

5.1.3. ztráta osvědčení o registraci,

5.1.4. poškození pronajatého vozu,

5.1.5. poškození interiéru vozu, např. poškozené čalounění

5.1.6. kouření a svíčky v autě.

5.2. V případě poškození věcí z půjčovny, z kauce bude odečtena částka odpovídající výši škody nebo částka odpovídající ztrátě nároku na snížení poplatku za pojištění vozidla, pro beznárokovou jízdu.

5.3. Záloha je vrácena včas 7 pracovních dnů ode dne vrácení vozu, ne však dříve, než nájemce vyrovná všechny závazky vyplývající z nájemní smlouvy. V případě, že nelze ihned odhadnout start, pronajímatel má 30 pracovních dnů pro vyřízení a vrácení zálohy.

5.4. Pronajímatel má právo odečíst závazky nájemce vyplývající z plnění nájemní smlouvy z Kauce, včetně zejména závazků vzniklých v důsledku nesprávného plnění povinností uložených nájemci

5.5. Pokud výše závazků vyplývajících z této smlouvy přesáhne výši složené zálohy, Nájemce se zavazuje uhradit zbývající částku závazku.

5.6. Nájemce je odpovědný za veškeré poplatky a pokuty atd., np. za špatné parkování, které pronajímatel obdrží z Polska a zahraničí po datu vrácení zálohy, ve lhůtě uvedené v oznámení o dluhu. V případě nezaplacení ve stanovené lhůtě zaplatí nájemce úrok z prodlení spolu s dalšími poplatky souvisejícími s vymáháním platby..

6. Odstoupení od Smlouvy / zrušení rezervace

6.1. V případě zrušení rezervace/odstoupení od smlouvy ze strany nájemce budou účtovány následující poplatky vypočtené na základě hodnoty rezervace před zohledněním slev a rabatů :

 1. výše 50 dní před začátkem rezervace, 20% rezervační hodnotu.
 2. 49 dělat 25 dní před začátkem rezervace, 50% rezervační hodnotu.
 3. 24 dělat 16 dní před začátkem rezervace, 75% rezervační hodnotu.
 4. 15 dělat 8 dní před začátkem rezervace, 90% rezervační hodnotu.
 5. níže 7 dní před začátkem rezervace, 100% rezervační hodnotu.

6.2. Zrušení rezervace musí být doručeno ubytovateli písemně nebo elektronicky.

6.3. Dnem zrušení rezervace je datum obdržení dokladu o odstoupení pronajímatelem.

6.4. V případě zrušení/odmítnutí rezervace ze strany Ubytovatele se zavazuje neprodleně vrátit všechny účtované poplatky..

6.5. Ubytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv odstoupit od smlouvy/zrušit rezervaci, pokud na rezervovaném VOZU došlo k předchozí nehodě nebo k jiné škodě nebo dojde k jiným důležitým okolnostem a pro NÁJEMCE není možné VOZIDLO bezpečně používat. V takovém případě může PRONAJÍMATEL nabídnout NÁJEMCI jiné VOZIDLO nebo okamžitě vrátit případné poplatky zaplacené Nájemcem., NÁJEMCE však nemá v tomto ohledu nárok na žádnou další náhradu.

7. Předání a vrácení vozu

7.1. Při předání vozu bude podepsána nájemní smlouva, v souladu s těmito "všeobecnými podmínkami pronájmu" , nepodepsání smlouvy nájemcem bude považováno za zrušení smlouvy na poslední chvíli

7.1.1 S předáním vozu obdrží pronajímatel následující dokumenty: podepsanou nájemní smlouvu , předávací a přejímací protokol, oprávnění k řízení vozidla, kopii osvědčení o registraci, kopii pojistky

7.2. Možnost, cena a doba zapůjčení vozu závisí na době, na kterou si strany hodlají vůz pronajmout.

7.3.1. Bez souhlasu pronajímatele je zakázáno přepravovat nebo chovat zvířata v autě, V obytné části karavanu je také zakázáno přepravovat jízdní kola a jiné „movité“ věci

7.3.2. Vůz musí být vrácen čistý zvenku i zevnitř, palivová nádrž a nádržka ostřikovače čelního skla by měla být plná. Nádrže na čistou vodu, špinavý, WC páska - nechte to jít

7.3.3. Částku hradí nájemce 50 EUR netto, v případě vrácení vozidla s nevyprázdněnou toaletou, mytí zvenčí 35 eur, ztrátě klíčů 350 eur + náklady na cestování/nastartování vozidla. Ztráta osvědčení o registraci nebo pojistky.- 350 eur. Vyperte čalounění 25-150 eur. Vrácení vozu s nenaplněnou palivovou nádrží: náklady na palivo/plné natankování + 25 eur.

7.3.4. V případě vrácení vozu po termínu uvedeném v nájemní smlouvě, Nájemce se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 EUR za každou započatou hodinu po uzávěrce.

7.4. Nájemce vrací vůz ve stanovené lhůtě a bez písemné smlouvy nelze nájemní smlouvu prodloužit ( SMS nebo e-mail) souhlas pronajímatele.

7.4.1.Je-li možné prodloužit lhůtu pro vrácení vozu ze strany Pronajímatele , náklady budou stanoveny ve výši uvedené v bodě 4.2.1.

7.5. V případě prodlení s předáním vozu vinou Pronajímatele, zavazuje se neprodleně vrátit rozdíl nákladů vyplývající z počtu dnů prodlení s předáním vozu.

7.6. Před předáním vozu je zákazník povinen absolvovat školení obsluhy vozu a má možnost absolvovat zkušební jízdu v doprovodu Pronajímatele.. Postup při předání a vrácení vozu je vždy ukončen podpisem předávacího protokolu.

7.6.1 Nájemce je povinen podepsat protokol jak při převzetí, tak při vrácení vozidla, pokud nájemce nepodepíše nebo odmítne podepsat přejímací protokol, je oprávněn jej jednostranně podepsat přijímající pracovník, pod bolestí úplné ztráty vkladu.

7.7. Pokud nájemce vrátí vůz dříve, než je uvedeno ve smlouvě, Pronajímatel není v této souvislosti povinen poplatek vracet.

7.8. Pokud nájemce vozidlo nevrátí do 6 hodin po datu uvedeném v nájemní smlouvě a nebude kontaktovat pronajímatele, Pronajímatel bude o krádeži informovat orgány činné v trestním řízení a tím dojde k celkové ztrátě kauce.

7.9. Převzetí vozidla pronajímatelem nezbavuje nájemce odpovědnosti za škodu, pokud se zjistí později, a při kontrole při vracení vozidla si jich nebylo možné všimnout.

8. Postup v případě poruchy / nehody.

8.1. V případě poruchy nebo havárie je Nájemce povinen o této události neprodleně informovat Pronajímatele, a další řízení závisí na druhu škody / selhání a ujednání s pronajímatelem.

8.2. V případě kolize/nehody nikoli zaviněním nájemce, měli byste také informovat policii, a také vypracovat protokol o nehodě podepsaný viníkem. Nájemce je povinen na své náklady opravit všechny tyto škody nenahlášené a potvrzené policií.

8.3. Pokud poškození/porucha nemá vliv na bezpečnost jízdy nebo zhoršení technického stavu vozidla, Nájemce může pokračovat v jízdě. V opačném případě je třeba poškození odstranit způsobem, který zaručí bezpečné cestování a řádný technický stav vozidla.

8.4. V situaci, kdy porucha nebyla vinou nájemce, Pronajímatel se zavazuje uhradit s ním sjednané náklady na odstranění poruchy za předpokladu úplné dokumentace odstranění poruchy a vyměněných dílů.. Když jsou nutné opravy, což nebylo zaviněním Nájemce a zároveň znemožňovalo užívání vozu, Pronajímatel se zavazuje snížit nájemné za dny vyloučené z užívání

8.5. V případě, kdy selhání bylo vinou nájemce, za tuto skutečnost nese plnou odpovědnost, a pronajímatel má právo požadovat jakoukoli náhradu vzniklých ztrát.

8.6. V situaci, když v důsledku nehody nebo krádeže není možné pokračovat v cestě, Ubytovatel není povinen zajistit ubytování nebo hradit náklady po dobu opravy / nebo se vrátit do místa bydliště.

8.7. Nájemce je povinen hlásit veškeré nesrovnalosti zjištěné při užívání Vozidla, a to jak mechanických a elektronických součástek, tak jakýchkoli dalších prvků výbavy, včetně poškození Vozidla, pod hrozbou úplné ztráty kauce..

9 Omezení použití

9.1. Kempingový vůz nemůže nájemce využívat k jiným účelům než k rekreaci a turistice, a zejména se nemůže účastnit automobilových akcí, testy aut, nelze jej také použít k přepravě věcí, zejména hořlavých břemen, toxické a nebezpečné materiály.

9.2. Nájemce nemá právo na další podnájem vozu.

9.3. Vozidlo musí být řádně uzamčeno a zajištěno. Nájemce je povinen vozidlo pravidelně kontrolovat a ujišťovat se, a že splňuje všechny podmínky nutné pro bezpečnou jízdu.

9.4. Je přísně zakázáno řídit auto pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

9.5. Překročení rychlosti je zakázáno 120 km/h. a otevírání bočních oken v obytné části za jízdy.

9.6. Pokud necháte auto v bezprostřední blízkosti sportovních a zábavních zařízení, jako jsou stadiony, zdravý, amfiteátr, včas, když se tam konají masové akce, Nájemce je povinen nechat auto na hlídaném parkovišti.

9.7. Veškerá omezení související s výplatou náhrad jsou popsána ve Všeobecných pojistných podmínkách.

9.8. Řídit automobil je povoleno pouze v zemích Evropského společenství (a přidružené země), a všechny cesty do zemí východní Evropy (np.: Rusko, Ukrajina, Bělorusko) jsou přísně zakázány. Cestování do válečných oblastí je také zakázáno, nepokoje a nepokoje.

9.9. V autě je přísně zakázáno kouření a jakýkoli druh svíček, kadidlo atd

9.9.1. Pronajímatel si vyhrazuje právo provést na náklady nájemce veškeré nezbytné práce spojené s odstraněním škod způsobených kouřením ve voze..

10 Závěrečná ustanovení

10.1. Případné spory nebo nároky budou posuzovány příslušným soudem podle sídla pronajímatele. V případě nesrovnalostí mezi jazykovými verzemi těchto obchodních podmínek, vždy platí polská verze.

Pronajímatel o této skutečnosti informuje nájemce, že předmětem smlouvy je pronájem Vozidla, a nikoli smlouvu o poskytování turistických služeb, ve smyslu ustanovení zákona ze dne 29. srpna 1997 o službách cestovního ruchu. Prostředek, že se nájemce zavazuje cestu samostatně organizovat a plánovat a je si toho vědom, že za sebe přebírá plnou zodpovědnost, spolucestující a pro Předmět nájmu a je připravena na případné nepředvídané situace, np. nemoc, nehoda, Porucha vozidla, itp., protože pomoc pronajímatele může být omezená. Pronajímatel poskytuje k Předmětu nájmu zákonem požadované pojistné smlouvy, připojištění (kromě těch uvedených v bodě. 3) Nájemce uzavírá svým jménem a na svůj účet.

 

Aktuální sazba za člověkohodiny za doplňkové služby: 1RBH = 40 eur